תנאי שימוש באתר והסכם משתמש

תנאי שימוש באתר והסכם משתמש

הגדרות ומונחים

1. תנאי השימוש המובאים להלן מתייחסים לכל פעולה שהיא שתעשה באתר בין גלישה ו/או צפייה ו/או קריאה ו/או רכישה ו/או עסקה ו/או שימוש מכל סוג שהוא, (להלן – שימוש) בין במידע ו/או במוצרים ו/או בשירותים המופיעים באתרי האינטרנט ושאר רשתות חברתיות ומתחמים אינטרנטיים של ד”ר מאיר תבורי, בניהם (ולא רק) : “https://www.nlpstudies.com”, “https://www.tavori.co.il” (להלן – האתר/ים).

2. המונחים “גולש” ו/או “משתמש” ו/או “אתה” מתייחסים לכל אדם ו/או גוף העושה שימוש כל שהוא באתר (להלן; משתמש).

3. “מפעיל האתר” הינו מאיר תבורי בעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או מנהלו ו/או האחראי על תפעולו ו/או צד שלישי שהינו בעל זכויות יוצרים על תוכן האתר או על מוצר המוצע לרכישה באתר.

4. המונח “מוצרים” מתייחס למוצרים פיסיים , וירטואליים, וכן שירותים כגון יעוץ והדרכה בין אם הם ניתנים במסגרת האתר ובין אם הניתנים במסגרות אחרות, בין “און ליין” ובין “אוף ליין”

*** על הסכם זה יחולו אך ורק הדינים החלים בישראל, ולא תתקבל כל טענה להחלת דין זר כל שהוא על הסכם זה.

כללי
5. תנאי השימוש מחייבים כל אדם ויחולו על כל שימוש שיעשה באתר כמבואר לעיל, ודינם כדין הסכם מחייב בין כל אדם (“משתמש”) לבין בעלי האתר ומנהליו.

6. השימוש באתר זה הם בהתאם לתנאי השימוש בלבד, והוא באחריותו המלאה של המשתמש בלבד.

7. התכנים באתר אינם מהווים יעוץ מקצועי ו/או אישי, כל התכנים הם בבחינת מידע בלבד.

8. חל איסור מוחלט לערוך שימוש בתכני האתר לצורך ביצוע פעולות האסורות על פי כל דין. משתמש הסבור שיש באתר מידע האסור בפרסום רשאי לפנות למפעיל האתר בדוא”ל drtavori@gmail.com ויפרט את המידע האסור ומיקומו באתר.

*** תנאי השימוש נכתבים בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות, אך מתייחסים לשני המינים.

הצהרת “משתמש”

9. המשתמש מצהיר ומסכים בזאת שכל שימוש בתכנים ו/או במידע ו/או האינפורמציה המופיעה בו והשימוש בהם לכל צורך ו/או עניין הוא על אחריות “המשתמש” בלבד, ולא תשמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בשל כל עניין ו/או נזק ו/או הפסד ו/או כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כל שהיא הנובעת משימוש במידע והתכנים המופיעים בו.

10. “המשתמש” מסכים ומצהיר בזאת שידוע לו שלא תחול שום אחריות על בעלי האתר כתוצאה מכל נזק ו/או הפסד שיגרם “למשתמש” עקב השימוש במידע והתכנים המובאים באתר בין אם ישירות ישירות ו/או העקיפות, במפורש או במשתמע, למשתמש ו/או לצד שלישי כל שהוא.

11. האתר וכלל התכנים המופיעים בו, בכל צורה ואופן, בין אם בכתוב ובין אם במצג גרפי ו/או צילומי ו/או אחר מוגנים בזכויות יוצרים והינם לשימוש אישי בלבד במגבלות המפורטות בתנאי שימוש אלו. אין לפרסם, להפיץ, להציג, לאחסן, להעתיק, לצטט או לשלוח לצד שלישי בכל דרך שהיא בין ישירה ו/או עקיפה תוכן מידע מתוך האתר, אלא בהסכמה כתובה ומראש של מפעיל האתר.

12. בעלי האתר אוסרים בלשון חד משמעית איסור מוחלט לעשות שימוש לצורך מסחרי בתכנים המובאים באתר, אלא ברשות מפורשת, בכתב ומראש של בעלי האתר.

13. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר כאמור בסעיף 11 לעיל, לרבות, אך לא רק, לשלוח פרסומות ו/או לפרסם שירותים ו/או מוצרים ו/או תכנים מסחריים בכל דרך בין ישירה ו/או עקיפה.

14. המשתמש מסכים ומצהיר בזאת כי ידוע לפניו שחלק מהתכנים שבאתר עשויים להיווצר באמצעות גולשים אחרים, אם באמצעות פרסום נושאים ו/או תגובות ו/או דעות באתר ו/או בחלקים ממנו, ואין מפעיל האתר מקבל כל אחריות על פרסום תכנים שכאלו.

15. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב כל משתמש לנקוט בלשון תרבותית, בלתי פוגענית, שקרית, מעליבה או משמיצה או מאיימת או פוגעת בפרטיות הזולת ו/או גולשים אחרים ונטולת כל סממן פוגעני מיני, גזעני ו/או בלתי חוקי כנגד גולש אחר ו/או קבוצת גולשים ו/או דעה.

16. מפעיל האתר מעודד שיח תרבותי שמטרתו שיתוף בידע ובדעות, בתוך שמירה על חופש הביטוי, אך יובהר, כי התייחסות פוגענית כאמור, עשויה להביא את מפעיל האתר, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדית, לאסור את השימוש באתר על המשתמש הפוגע, ו/או לחסום משתמש מכניסה לאתר ולהעביר את פרטי הזהות של המשתמש הפוגע לרשויות, ככל שיידרש לעשות כן, וככל שהם בידו.

17. המשתמש מסכים ומצהיר בזאת כי הינו אחראי באופן בלעדי למידע שיפרסם באמצעות האתר והוא לבדו יישא בתוצאות פרסום התכנים כאמור, וכי הוא מתחייב לשפות את מפעיל האתר בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרם לאתר ו/או למפעיל האתר עקב פרסומים אלו.

18. המשתמש מסכים ומצהיר בזאת כי גלוי וידוע מלפניו כי באתר עשויים להופיע הפניות ו/או קישורים לאתרים נוספים ואין למפעיל האתר כל שליטה על תוכן האתרים ו/או המידע המופיע בקישורים והוא אינו מתחייב לתקינות הקישורים, לאמינות, נכונות ו/או אופי המידע המופיע באתרים אליהם מבוצעים הקישורים האמורים. מפעיל האתר לא יישא בכל אחריות לכל פעולה ו/או נזק ו/או תוצאה, בין אם ישירה ו/או עקיפה, הנובעת ו/או קשורה בדרך כלשהי לגישה לתוכן ולמידע באתר אחר, ולא תהיה למשתמש כל טענה כנגדו ו/או כנגד מי מטעמו בגין כך.

19. מפלי לפגוע באמור לעיל ולמען הסר כל ספק, אחריותו של מפעיל האתר תוגבל, לכל היותר, לשווי התמורה המלאה בגין מוצר אשר נרכש באתר ונשלח למשתמש לבקשתו. אחריות מפעיל האתר ו/או מי מטעמו מוגבלת כאמור לעיל, לכל סוג של תביעה ו/או טענה ו/או דרישה לפיצויים ו/או להשבה ו/או לעשיית עושר, תהיה עילתה מבוססת על שימוש מכל סוג באתר או בעקבות ביצוע רכישה של מוצר באמצעותו.

פרטיות

20. בעלי האתר ישמרו את פרטיות המשתמש ולא תעשה כל פעולה מכוונת למסירת הפרטים הנאגרים בשרתי האתר לצד שלישי, אלא ברשות המשתמש ומראש, הסכמתך לאמור בתנאי השימוש הללו מהווה רשות מפורשת למפעיל האתר להשתמש במידע בעת הגלישה בו, ו/או בהתאם לשימוש הנדרש על ידך.

21. מפעיל האתר מדגיש כי אתרי אינטרנט חשופים לניסיונות פריצה רבים ואין חסינות מלאה מפני חדירה של גורמים בלתי מורשים למידע המאוחסן בשרתי האתר ו/או בשרתי צד שלישי המאחסנים מידע עבור ו/או לצורך שימוש באתר /ואו לצורך ביצוע רכישה ו/או עסקה מכל סוג שהוא באתר. בנוסף, מפעיל האתר מדגיש, כי אין בכוחו ו/או באפשרותו לשלול ו/או למנוע באופן מוחלט שיבושים בהפעלת האתר ו/או הקישורים שבו, והוא לא יישא בכל אחריות לנזק שיגרם בעקבות שיבושים שכאלו.

22. מפעיל האתר רשאי לעשות שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני לצורך משלוח מידע ממוקד בנושאים המוצגים באתר או ליצירת קשר, ומסירת כתובת דואר אלקטרוני מהווה הסכמה מאת המשתמש לפעולות אלו.

23. המשתמש מסכים ומצהיר בזאת על שחרור האתר ובעלי האתר ו/או מנהליו ו/או שליחיו מכל אחריות לנזק שיגרם לו ו/או למי מטעמו בעקבות שימוש באתר.

תנאים כללים לרכישה ו/או עסקה באתר

24. עסקה באתר תיערך רק על ידי מי שמורשה להחזיק כדין כרטיס אשראי תקף על שמו, של אחת מחברות האשראי המאושרות על ידי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, והוא מחזיק בתיבת דואר אלקטרוני פעילה בבעלותו.

25. ביצוע עסקה באתר באמצעות כרטיס אשראי ו/או אמצעי מדיה מגנטית אחר מהווה אישור מטעם המשתמש כי הוא מבצע את העסקה ברשות ובזכות, בכפוף לכל דין.

26. המשתמש מסכים ומצהיר בזאת כי ידוע לו שכל רכישה ו/או פעולה כספית דורשת מסירת מידע נכון ומעודכן והאחריות למסירת מידע עדכני ונכון גם ולא רק בעניין כתובת למשלוח המוצרים שנרכשו על ידי המשתמש היא באחריותו המוחלטת והבלעדית, בעלי האתר ומי ממנהליו ו/או שילוחיו אינם נושאים בכל אחריות בגין מוצר שנרכש על ידי משתמש שלא נתקבל ו/או אבד ו/או סופק לכתובת שגויה שסופקה על ידי המשתמש.

27. המשתמש מסכים ומצהיר בזאת שלא יהיה זכאי להחזר כספי ו/או למוצר חלופי ללא תשלום עבור המוצר הנוסף (החלופי) ועבור משלוח נוסף, המשתמש מתחייב כי ישלם דמי משלוח נוספים ו/או דמי טיפול ו/או הוצאות נוספות בגין משלוח מוצר לכתובת לא נכונה ו/או שגויה.

28. פרטים שימסרו לצורך ביצוע עסקה באתר כנדרש בעמוד ההזמנה ישמרו אצל מפעיל האתר, ויעשה בהם שימוש בהתאם לעקרונות שפורטו בפרק הפרטיות לתנאי שימוש אלו.

29. מכירת מוצרים, מחיריהם, אופיים, צורתם ואופן אספקתם וכן עלות המשלוח תלויים באופן בלעדי במפעיל האתר, ונתונים לשינוי בהתאם להחלטתו הבלעדית, וללא הודעה מראש. יובהר, כי מחירי המוצרים כוללים מע”מ כדין. אלא אם כן פורש אחרת.

30. מפעיל האתר אינו מעניק כל אחריות לטיב המוצרים הנמכרים בו ו/או למידע הנמסר באמצעותו, ויש לפנות ליצרן ו/או לבעל זכויות היוצרים בכל עניין הנובע מפגם ו/או ליקוי לכאורי במוצר המסופק. עם זאת, ככל שסופק מוצר פגום, יוחלף המוצר במוצר זהה תקין, לאחר בדיקת המוצר ע”י מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, ובלבד שפניה כאמור בוצעה בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר. לעניין סעיף זה, “מוצר פגום” משמעו מוצר שאינו מכיל את כל המאפיינים ו/או את התוכן ו/או את המרכיבים שבמוצר המקורי המסופק על ידי היצרן, למעט חסר של מה בכך אשר אינו משפיע על השימוש במוצר כפי שנתכוון היצרן כגון שגיאת כתיב וכיו”ב’.

31. המשתמש מסכים ומצהיר בזאת שהוא מסיר כל אחריות ממפעיל האתר ו/או מי מטעמו לכל שיבוש ו/או תקלה ו/או בעיה מכל סוג אשר יסכלו ו/או ימנעו את ביצוע העסקה המבוקשת, לרבות, אך לא רק, אירועי כוח עליון, טעויות ושגיאות כתיב, תקלות בשרתי צדדים שלישיים או מחסור במלאי מוצר שנרכש באתר. בהתאם, למפעיל האתר קיימת זכות בלעדית לשיקול דעתו לביטול העסקה או למסירת זיכוי בשוויה לרכישת מוצר אחר ו/או לספק למשתמש מוצר שווי ערך דומה חרף המוצר המבוקש בהסכמת המשתמש.

32. בעלי האמר שומרים לעצמם את הזכות לבטל כל עסקה שהיא כרצונם בכל זמן ללא מתן סיבה ו/או תירוץ ו/או הסבר והדבר נתון לשיקול דעתם המוחלט והבלעדי.

33. המשתמש מסכים ומצהיר בזאת שכל הפרה של תנאי מתנאי השימוש באתר שתעשה על ידו עשויה להביא לביטול כל עסקה שנערכה בו בהתאם לשיקול דעתו של מפעיל האתר והמשתמש מתחייב לשפות את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו ו/או בעלי זכויות היוצרים ו/או צדדים שלישיים בגין כל נזק שיגרם, לרבות תשלום שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות.

34. ביטול עסקה שבוצעה יעשה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981, ובכפוף להודעה מוקדמת ולגביית דמי ביטול, בהתאם להוראות הדין החל על עסקת מכר מרחוק.

35. המשתמש מבין שאין ערובה להצלחה או לתוצאות כל שהם משימוש במוצרים ויתכן כי המוצר לא יעמוד בציפיות המשתמש ולא תהיה למשתמש שום טענת דברים במקרה של חוסר הצלחה במוצר.

שונות
36. מפעיל האתר רשאי לשנות את האתר בכל דרך שימצא לנכון ובכלל זאת להפסיק את פעולתו ללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש בו ו/או לשנות את אופיו, תוכנו וצורתו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בעקבות ביצוע פעולה כאמור.

37. אין במה שלא נאמר בתנאי השימוש שלעיל כדי להקנות כל זכות למשתמש ו/או לצדדים שלישיים ומפעיל האתר אינו מוותר על כלל הזכויות הקיימות לו, בין אם פורטו לעיל ובין אם לא ניתנה להן כל התייחסות.

38. ד”ר מאיר תבורי איננו רופא, וכל יעוץ והדרכה או טיפול, הינם במסגרת טיפול אלטרנטיבי משלים ואינו בא במקום טיפול ו/או יעוץ מקצועי כזה או אחר

39. ד”ר מאיר תבורי אינו עוסק בהיפנוזה לא בטיפול ולא בהוראה. למען הסר הספק כל שימוש שנעשה במונח “היפנוזה “הפנוט” “מהפנט” וכדומה הינו שם מושאל להלכי ומצבי רוח כאלה ואחרים.